WAAR KOMEN DE MOLENS?

Dat is uiteraard de vraag die veel mensen bezighoudt, zo ook onszelf.
Waar de molens komen is echter nog niet bekend; in deze fase van het project is er enkel nog sprake van een zogenaamd ‘zoekgebied’.
Dit zoekgebied is medio 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Haarlemmermeer.

ACHTERGROND

In 2019 is het Klimaatakkoord gesloten tussen het kabinet en een groot aantal maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het betreft de Nederlandse uitwerking van de klimaatafspraken van Parijs in 2015.

Eén van de afspraken in het klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. In de Regionale Energiestrategie (RES) wordt dit uitgewerkt.  Doelstelling is om 35 Terawattuur (TWh) hernieuwbare energie op land in 2030 op te wekken.

De gemeente Haarlemmermeer is onderdeel van de RES-regio Noord-Holland-Zuid en is hiermee verantwoordelijk voor het aanwijzen van zoekgebieden voor energieopwekking binnen haar gemeente.

ZOEKGEBIED

Hieronder een weergave van het door de gemeente aangewezen zoekgebied voor windenergie, zoals opgenomen in de 1e Regionale Energie Strategie (RES 1.0) voor Haarlemmermeer. De gemeenteraad heeft het zoekgebied Haarlemmermeer-Zuid (de zogenaamde Spoordriehoek) voor windenergie op 10-6-2021 als concreet zoekgebied aangewezen.

een weergave van het door de gemeente aangewezen zoekgebied

De Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid zet zich in om de doelstelling van het Klimaatakkoord te ondersteunen en heeft het initiatief genomen om coöperatieve windmolens te ontwikkelen in deze Spoordriehoek.

DE OMGEVING

Het zoekgebied als hierboven aangegeven betreft het daadwerkelijke gebied waar molens zouden kunnen komen. De invloedsfeer van windturbines reikt echter verder dan deze grens.

Deze omgeving is door de Gemeente Haarlemmermeer gedefinieerd in drie gradaties, te weten het plangebied, de directe omgeving en de lokale omgeving. Het kaartje hieronder maakt dit zichtbaar.

De windmolens worden ontwikkeld in samenspraak met betrokkenen in het gebied: bewoners, verenigingen, wijk- en dorpsraden en ondernemers. Onderstaande afbeelding geeft de drie gradaties weer.

De rode stippellijn betreft het zoekgebied.

plangebied:  Afstand vanaf het zoekgebied is minimaal een straal van 5x de rotordiameter van de windmolens. Zichtbaar als het roze gebied.

directe omgeving: Afstand vanaf het zoekgebied is minimaal een straal van 10x de tiphoogte van de windmolens. Zichtbaar als het gele gebied 

lokale omgeving: Dorpen in en om een aangewezen zoekgebied (in ieder geval Abbenes, Lisserbroek, Nieuw-Vennep, Buitenkaag, Huigsloot, Vredeburg, Weteringbrug en Burgerveen). In bovenstaande afbeelding zijn dit de blauwe kaders voor de woonkernen binnen de gemeente en groene kaders voor de kernen buiten de gemeente.

©2024 Windpark Waterwolf